Ke stažení

 


Stanovy Mladí lidovci, z. s. 

Preambule 

Existence spolku Mladí lidovci, z. s. je založena na přijetí odpovědnosti za konstruktivní utváření budoucnosti Evropy. Činí tak s vědomím kulturního a sociálního bohatství vytvořeného během staletí trvajících křesťanských dějin Evropy, které nikde jinde ani později již nenašlo obdoby. Proto se svojí prací zasazuje o uchování společného duchovního dědictví a křesťanské zásady si bere za základ své činnosti. Mladí lidovci, z. s. navazují na činnost Junior klubu křesťanských demokratů a na něj navazujících mládežnických organizací KDU-ČSL Mladých křesťanských demokratů (MKD) a Mladých lidovců (ML). Mladí lidovci, z. s. úzce spolupracují s partnerskými občanskými spolky v České republice i zahraničními organizacemi, nabízí tak solidní podporu nejen křesťanům, ale všem mladým lidem, zejména politicky angažovaným, kteří se chtějí aktivně zasazovat o lepší budoucnost České republiky a Evropy. 

Čl. 1 

Základní ustanovení 

 1. Mladí lidovci, z. s., jsou spolkem řádně zapsaným ve spolkovém rejstříku v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb.
 2. Úplný název spolku je „Mladí lidovci, z. s.“ (dále také spolek). V případech, kdy je možné tak učinit, spolek může vystupovat pod názvem „Mladí lidovci“ nebo zkratkou „ML“. Anglický překlad názvu spolku je „Youth of People’s Party“, zkratkou „YPP“, německý překlad je „Junge Volkspartei“, zkratkou „JV“
 3. Mladí lidovci, z. s., se řídí platným právním řádem České republiky, stanovami spolku a Sbírkou rozhodnutí spolku.
 4. Adresa sídla spolku: Palác Charitas, Karlovo náměstí 317/5, 128 01 Praha 2.

Čl. 2 

Sbírka rozhodnutí 

 1. Sbírka rozhodnutí je vnitřním předpisem spolku. Obsahuje pak zejména následující:
  a. jednací řád celostátního sjezdu,
  b. jednací řád celostátního výboru,
  c. předpisy pro vnitrospolkové procesy,
  d. rozdělení pravomocí v rámci spolku,
  e. zásady plateb členských příspěvků,
  f. úpravu čestného členství,
  g. zásady prezentace spolku navenek,
  h. usnesení orgánů spolku.
 2. Sbírka rozhodnutí je závazná pro všechny členy spolku. Na její dodržování dohlíží kontrolní a revizní komise.
 3. Jednotlivé vnitřní předpisy a jejich ustanovení ve sbírce rozhodnutí zavazující předsednictvo spolku může vytvářet, pozměňovat a rušit celostátní výbor a celostátní sjezd. Ustanovení zavazující celostátní výbor s výjimkou jednacího řádu celostátního výboru může vytvářet, pozměňovat a rušit pouze celostátní sjezd. Ustanovení zavazující kontrolní a revizní komisi může vytvářet, pozměňovat a rušit pouze celostátní sjezd. Ustanovení, které přímo nezavazují předsednictvo, celostátní výbor, celostátní sjezd a kontrolní a revizní komisi může měnit celostátní výbor.
 4. Sbírka rozhodnutí nesmí být v rozporu se stanovami spolku, může je však konkretizovat, blíže upravovat či vykládat.
 5. Případnou kolizi mezi stanovami a sbírkou rozhodnutí řeší kontrolní a revizní komise, která může zrušit příslušná kolizní ustanovení sbírky rozhodnutí. Kontrolní a revizní komise tak může činit na návrh každého člena spolku.
 6. Sbírka rozhodnutí je jako celek schválena celostátním sjezdem. Každá změna ustanovení sbírky rozhodnutí či její rozšíření o nový vnitřní předpis musí být dána celostátnímu sjezdu na vědomí na jeho nejbližším zasedání od provedení změny.
 7. Sbírku udržuje aktuální a volně dostupnou všem členům spolku Předseda kontrolní a revizní komise. Ten do ní také zanáší veškeré změny odhlasované různými orgány spolku a v případě zjištění rozporu mezi jednotlivými ustanoveními (pakliže jedno druhé výslovně neupravuje nebo neruší) nebo se Stanovami rovnou sjednává nápravu, ať už změnou ustanovení, tak, aby rozpor vyřešil vždy ve prospěch staršího ustanovení a ve všech případech Stanov, nebo výzvou daného orgánu k přeformulování ustanovení.

Čl. 3 

Poslání, cíle a činnost spolku 

 1. Posláním spolku je vytváření prostředí stimulujícího osobnostní, profesní, sociální, politický a duchovní růst mladého člověka.
 2. Zvláštní zřetel je kladen na občanské vzdělávání a společensko-politický růst jednotlivce.
 3. Cíle spolku, orientované na mladé lidi, studenty a absolventy vysokých škol, jsou zejména následující:
  a. podporovat vzdělání v otázkách křesťansko-konzervativní politiky, s důrazem ukotvení hodnot založených na evropské křesťanské morálce,
  b. naplňovat společenské potřeby cílové skupiny,
  c. podporovat vzájemnou úctu, ohleduplnost a nezištnou službu v rámci aktivního působení ve veřejném životě,
  d. iniciovat rozvoj schopností a dovedností umožňujících hlubší pochopení politické morální odpovědnosti,
  e. podporovat zvýšení informovanosti o politickém a kulturním dění ve světě, obzvláště v České republice a v Evropské unii,
  f. pomáhat rozvíjet schopnost zaujímat a vyjadřovat stanoviska ke společenským otázkám
 4. Činnost spolku spočívá zejména v následujícím:
  a. vytváření společenství mladých lidí se zájmem o politické dění,
  b. organizování a zprostředkovávání vzdělávacích akcí, přednášek, seminářů, stáží a jiných aktivit potřebných k formaci osobnosti,
  c. pořádání kulturních a společenských akcí,
  d. poskytování podpory a zpětné vazby k činnosti KDU-ČSL.

Čl. 4 

Členství 

 1. Členem spolku může být:
  a. osoba starší 15 let a mladší 35 let věku a
  b. osoba, která není členem žádné politické strany nebo její mládežnické organizace, s výjimkou
  i. politické strany KDU-ČSL a její mládežnické organizace,
  ii. zahraniční politické strany založené na křesťansko-demokratických principech a její mládežnické organizace.
 2. K přijetí za člena spolku dochází na základě podání přihlášky jejím schválením předsednictvem spolku, nebo celostátním výborem v těch případech, kdy je mu tato pravomoc svěřena stanovami nebo sbírkou rozhodnutí. Přesný postup při přijímání člena upraví sbírka rozhodnutí.
 3. Přihláška o členství může být podána fyzickou, nebo elektronickou cestou.
 4. O zařazení člena do právě jedné krajské organizace rozhoduje předsednictvo spolku s přihlédnutím k přání dotyčného člena. Člen může být členem nejvýše v jedné oblastní organizaci v rámci samosprávného kraje, ve kterém je evidován. O zařazení člena do právě jedné oblastní organizace rozhoduje krajský výbor dané krajské organizace, o čemž informuje tajemníka spolku.
 5. Pokud je přihláška předsednictvem spolku zamítnuta, musí být uchazeč písemně informován nejpozději do 30 dnů. Vedle písemného vyhotovení rozhodnutí o zamítnutí přihlášky musí být poučení o možnosti odvolání vůči tomuto rozhodnutí a o důvodech zamítnutí žádosti.
 6. Uchazeč o členství, jehož přihláška byla zamítnuta, může podat přihlášku znovu nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne zamítnutí přihlášky. Kontrolní a revizní komise může na žádost dotyčného tuto lhůtu prominout či přiměřeně zkrátit.
 7. Kontrolní a revizní komise může přihlášku uchazeče o členství, který nebyl přijat za člena spolku, podstoupit celostátnímu výboru s návrhem na schválení, pokud uzná důvod zamítnutí přihlášky o členství za nedostatečný. Celostátní výbor musí o přijetí dotyčného člena hlasovat do 3 měsíců od obdržení přihlášky od kontrolní a revizní komise.
 8. Členství ve spolku zaniká:
  a. úmrtím,
  b. dovršením věku 35 let,
  c. písemným prohlášením o vystoupení doručeným předsednictvu spolku,
  d. porušením podmínky členství dle ustanovení Čl. 3. odst. 1.,
  e. nezaplacením členského příspěvku,
  f. vyloučením.
 9. O vyloučení člena rozhoduje předsednictvo spolku. Vyloučit člena spolku lze pouze pro:
  a. hrubé porušení stanov,
  b. zvláště hrubé porušení sbírky rozhodnutí,
  c. dlouhodobé zanedbávání členských povinností,
  d. hrubé a zaviněné porušení povinností při hospodaření s majetkem spolku,
  e. spáchání úmyslného trestného činu, za který byl odsouzen,
  f. jednání, které poškozuje spolek.
 10. Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen spolku odvolat ke kontrolní a revizní komisi do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. V případě podání odvolání vyloučeným členem se účinnost rozhodnutí o vyloučení pozastavuje až do rozhodnutí kontrolní a revizní komise.
 11. Člen spolku má právo:
  a. účastnit se jednání schůze oblastní a krajské organizace a členských schůzí, jichž je členem,
  b. volit a být volen do orgánů spolku,
  c. být informován o přijatých usneseních orgánů spolku,
  d. předkládat všem orgánům spolku náměty, stížnosti a připomínky a být do devadesáti dnů vyrozuměn o řešení,
  e. svobodně vyjadřovat a obhajovat své názory a předávat je k rozhodnutí voleným orgánům spolku,
  f. v případě sporu se odvolávat ke kontrolní a revizní komisi,
  g. účastnit se zasedání orgánů spolku, jestliže se rozhoduje o činnosti nebo jednání daného člena spolku.
 12. Člen spolku je povinen:
  a. prosazovat cíle spolku,
  b. řídit se stanovami spolku,
  c. řídit se sbírkou rozhodnutí spolku,
  d. plnit usnesení a rozhodnutí orgánů spolku,
  e. plnit převzaté úkoly a nést za ně odpovědnost,
  f. platit stanovené členské příspěvky,
  g. neprodleně oznamovat tajemníkovi spolku, nebo pověřenému členu předsednictva, změny kontaktních údajů, které jsou předmětem členské evidence.
 13. Jediným čestným titulem spolku je čestné členství. Výjimku tvoří čestná ocenění udělená před 1. dubnem 2021. Čestné členství není členstvím ve smyslu předchozích ustanoveních, nevztahují se k němu práva a povinnosti v odst. 10. a 11. tohoto článku. Práva a výsady čestných členů jsou upraveny ve Sbírce rozhodnutí.
 14. Čestné členství může být uděleno bývalému členu, který se zvláště mimořádným způsobem zasloužil o rozvoj spolku, nebo významné společenské osobnosti souznící s myšlenkami a cíli spolku. Proces udělování a odebírání čestného členství upravuje Sbírka rozhodnutí.

Čl. 5 

Organizační struktura a orgány spolku 

 1. Organizační struktura spolku se skládá
  a. z celostátní organizace (tj. všech členů spolku),
  b. krajských organizací,
  c. oblastních organizací.
 2. Orgány:
  a. Orgány celostátní organizace jsou celostátní sjezd, celostátní výbor, předsednictvo spolku a kontrolní a revizní komise.
  b. Orgány krajské organizace jsou krajská konference a krajský výbor.
  c. Orgány oblastní organizace jsou oblastní konference a oblastní výbor.
  d. Orgány spolku jsou usnášeníschopné za přítomnosti nadpolovičního počtu členů, není-li stanoveno jinak.
  e. Funkční období volených orgánů spolku je jednoleté.
 3. Celostátní sjezd:
  a. Celostátní sjezd je nejvyšší orgán spolku a schází se nejméně jednou za rok.
  b. Celostátní sjezd svolává předsednictvo spolku, celostátní výbor na návrh kontrolní a revizní komise, nebo 1/3 členů spolku svým podpisem svolávací listiny, a to nejméně 20 dnů před termínem konání.
  c. Delegáty celostátního sjezdu s hlasovacím právem jsou členové předsednictva spolku, členové celostátního výboru spolku, předseda kontrolní a revizní komise, předsedové krajských výborů a zástupci krajských organizací zvolení na krajské konferenci.
  d. Klíč pro počet delegátů z jednotlivých krajů určuje předsednictvo spolku, případně celostátní výbor, v usnesení o svolání celostátního sjezdu tak, aby každá krajská organizace měla na celostátním sjezdu alespoň jednoho voleného delegáta. Pokud je sjezd svolán na základě podpisu členů spolku, musí být klíč pro počet delegátů uveden ve svolávací listině. Zásady pro tvorbu klíče pro počet delegátů mohou být upraveny ve Sbírce rozhodnutí.
  e. Výlučnou pravomocí celostátního sjezdu je volba a odvolání předsednictva a celostátního výboru spolku, změna stanov a volba a odvolání členů kontrolní a revizní komise. Volba do těchto orgánů spolku je tajná.
  f. Celostátní sjezd rozhoduje o výši členských příspěvků, nesvěří-li tuto pravomoc celostátnímu výboru.
  g. Celostátní sjezd může rozhodnout o zrušení spolku nebo jeho sloučení s jiným spolkem, a to 2/3 většinou hlasů z počtu delegátů.
 4. Celostátní výbor:
  a. Celostátní výbor je nejvyšším orgánem spolku mezi celostátními sjezdy.
  b. Schází se nejméně čtyřikrát za rok.
  c. Členy celostátního výboru jsou členové předsednictva spolku a členové zvolení celostátním sjezdem. Celostátní sjezd určí počet volených členů a způsob volby tak, aby byl z každé krajské organizace zvolen alespoň jeden člen.
  d. Podmínkou přijímání usnesení celostátního výboru je nadpoloviční většina přítomných členů. V případě přijímání usnesení mimo fyzické zasedání celostátního výboru je podmínkou přijetí usnesení nadpoloviční většina hlasů všech členů celostátního výboru. Z takového hlasování je třeba vydat protokol o hlasování do 15 dnů od hlasování, jinak je usnesení neplatné.
  e. Celostátní výbor je svolán předsedou spolku, na žádost 1/2 členů celostátního výboru, nebo v případě nutnosti kontrolní a revizní komisí.
  f. Pokud během funkčního období dojde k zániku členství v celostátním výboru, může celostátní výbor na uvolněnou pozici kooptovat nového člena do konce funkčního období. Návrh společně se souhlasem dotyčného může celostátnímu výboru předložit předsednictvo či kontrolní a revizní komise, což učiní s přihlédnutím k výsledkům volby celostátního výboru na minulém sjezdu.
  g. Pokud se během funkčního období uvolní většina pozic členů celostátního výboru, musí být tajemníkem spolku neprodleně svolán nový sjezd.
  h. Celostátní výbor:
  i. Schvaluje rozpočet.
  ii. Ukládá úkoly předsednictvu spolku.
  iii. Rozhoduje ve věcech, které nejsou svěřeny do působnosti jiných orgánů spolku.
  iv. Schvaluje založení a zrušení krajské organizace.
  v. Pozměňuje, vytváří a ruší ustanovení Sbírky rozhodnutí zavazující předsednictvo spolku a jednací řád celostátního výboru.
  vi. Na návrh předsednictva spolku určuje člena předsednictva spolku jako statutárního zástupce s oprávněním jednat jménem spolku samostatně a s oprávněním k dispozici s účtem spolku u peněžního ústavu.
  vii. Jestliže se v průběhu funkčního období uvolní funkce 1. místopředsedy nebo místopředsedy spolku, volí a odvolává ze svého středu  zastupujícího místopředsedu do konce funkčního období.
  viii. Schvaluje přijetí členů, kterým už v minulosti zaniklo členství ve spolku, ale stále splňují podmínky pro členství, a podali opětovně přihlášku o členství ve spolku. Obdobně rozhoduje o odvoláních proti nepřijetí, které mu postoupí kontrolní a revizní komise.
 5. Předsednictvo spolku:
  a. Je výkonným kolektivním orgánem spolku.
  b. Počet členů předsednictva spolku je stanoven sjezdem v průběhu svého zasedání na návrh delegáta. Rozhodnutí sjezdu je změnou příslušného ustanovení ve sbírce rozhodnutí.
  c. Uvolní-li se funkce předsedy spolku nebo předseda spolku nemůže vykonávat svoji funkci, je funkcí pověřen 1. místopředseda spolku.
  d. Předseda spolku a 1. místopředseda jsou statutárními zástupci spolku, jsou oprávněni jednat jménem spolku samostatně a jsou oprávněni k dispozici s účtem spolku u peněžního ústavu.
  e. Předsednictvo spolku je svoláváno předsedou spolku, nebo 1/3 členů předsednictva spolku.
  f. Podmínkou přijímání usnesení předsednictva je nadpoloviční většina přítomných členů. V případě přijímání usnesení mimo fyzické zasedání předsednictva je podmínkou přijetí usnesení nadpoloviční většina hlasů všech členů předsednictva.
  g. Předsednictvo spolku schvaluje přijetí členů spolku s výjimkou členů, kterým už v minulosti zaniklo členství ve spolku, ale stále splňují podmínky pro členství.
  h. Členem předsednictva s právem hlasovacím je i tajemník spolku.
  i. Tajemník spolku je jmenován do funkce předsednictvem spolku, stejně tak může být i odvolán.
  j. Pravomoci členů předsednictva spolku jsou určeny ve sbírce rozhodnutí.
 6. Kontrolní a revizní komise:
  a. Kontrolní a revizní komise se skládá z předsedy kontrolní a revizní komise a pěti členů volených sjezdem. Nezvolení kandidáti se automaticky stávají náhradníky v pořadí dle výsledku volby. Náhradníky na pozici člena kontrolní a revizní komise musí být alespoň dva členové. Není-li již možné povolat žádného náhradníka, zůstává komise tří, čtyř nebo pětičlenná.
  b. V případě, že se během funkčního období uvolní pozice předsedy kontrolní a revizní komise, stává se členem kontrolní a revizní komise náhradník dle Čl. 5. odst. 6. písm. a). Členové kontrolní a revizní komise pak neprodleně zvolí předsedu kontrolní a revizní komise ze svého středu.
  c. Podmínkou přijímání usnesení kontrolní a revizní komise je nadpoloviční většina přítomných členů. V případě přijímání usnesení mimo fyzické zasedání kontrolní a revizní komise je podmínkou přijetí usnesení nadpoloviční většina hlasů všech členů kontrolní a revizní komise. Z takového hlasování je třeba vydat protokol o hlasování do 15 dnů od hlasování, jinak je usnesení neplatné.
  d. Kontrolní a revizní komise postupuje při rozhodování o podané stížnosti, podnětu či odvolání účelně a takovým způsobem, aby záležitost mohla být projednána ve své úplnosti bez zbytečných průtahů v nejbližším možném termínu. Zasedání komise k projednání podání se uskuteční jednou za 3 měsíce s výjimkou případu, kdy kontrolní a revizní komisi není předložena žádná záležitost.
  e. Kontrolní a revizní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost spolku, zejména hospodaření, dodržování stanov a naplňování cílů spolku. Jsou jí proto na požádání zpřístupněny veškeré dokumenty o činnosti spolku.
  f. Předseda kontrolní a revizní komise a jím určení členové kontrolní a revizní komise mají právo se účastnit zasedání všech orgánů spolku a všech akcí pořádaných spolkem. Pokud předseda a pověření členové kontrolní a revizní komise nejsou členy orgánu, jehož jednání se účastní, vystupují s hlasem poradním.
  g. Člen kontrolní a revizní komise nesmí být členem jiného celostátního orgánu spolku.
  h. Kontrolní a revizní komise přijímá podněty členů či orgánů spolku související s dodržováním a porušováním stanov, usnesení orgánů spolku, vnitřních předpisů a dobrými mravy, na něž je povinna odpovídat bezprostředně po projednání na svém nejbližším zasedání. Kontrolní a revizní komisi mohou být rovněž postoupeny podněty adresované ostatním orgánům spolku. Členové spolku jsou povinni poskytnout kontrolní a revizní komisi součinnost v situaci, kdy jsou o to jejím předsedou požádáni.
  i. V případě, že kontrolní a revizní komise dojde k usnesení vyžadující reakci ze strany konkrétního orgánu nebo člena spolku, informuje o tomto usnesení všechny členy nebo orgány spolku kterých se toto usnesení týká písemně do 7 dnů od vydání tohoto usnesení a vyzve příslušného člena/y nebo orgán k nápravě.
  j. V případě, že se prokáže, že člen nebo orgán spolku nevykonal kroky vedoucí k nápravě přestože byl prokazatelně informován o usnesení kontrolní a revizní komise, může komise pověřit pověřence z řad členů spolku k vykonání potřebných kroků k minimalizaci negativních účinků na spolek nebo jeho členy, vyplývající z pokračujícího nesprávného jednání.
  k. V případě, že se prokáže, že člen nebo orgán spolku nevykonal kroky vedoucí k nápravě přestože byl prokazatelně informován o usnesení kontrolní a revizní komise, konstatuje tuto skutečnost kontrolní a revizní komise na nejbližším zasedání sjezdu ve své zprávě a vyzve sjezd, jako nejvyšší orgán spolku, k dalším krokům.
  l. Kontrolní a revizní komise má právo zrušit veškerá usnesení orgánů spolku, pokud odporují stanovám nebo sbírce rozhodnutí spolku.
  m. Kontrolní a revizní komise má povinnost na požádání poskytovat odborné poradenství všem členům spolku v rámci vnitřních procesů spolku.
  n. Kontrolní a revizní komise může zaúkolovat předsednictvo spolku, pokud je to nutné k nápravě jednání v rámci spolku odporující stanovám spolku, sbírce rozhodnutí, nebo dobrým mravům.
 7. Krajská organizace a krajská konference:
  a. Krajské organizace působí v rámci samosprávných krajů ČR.
  b. Minimální počet členů krajské organizace je 5.
  c. O založení krajské organizace rozhoduje celostátní výbor na návrh nejméně 5 členů spolku, kteří hodlají vyvíjet činnost v krajské organizaci.
  d. Nejvyšším orgánem krajské organizace je krajská konference a schází se nejméně jednou za rok. Pokud tomu tak není, krajská organizace zanikne. Členové evidováni v zaniklé krajské organizaci jsou předsednictvem přeřazeni do jiné.
  e. Krajskou konferenci svolává krajský výbor, nebo 1/3 členů krajské organizace svým podpisem, a to nejméně 20 dnů před termínem konání.
  f. Krajská konference volí předsedu, jednoho nebo více místopředsedů a případné další členy krajského výboru. Volba do tohoto orgánu je tajná.
  g. Krajská konference volí delegáty celostátního sjezdu. Nezvolení kandidáti se automaticky stávají náhradníky v pořadí dle výsledku volby.
  h. Podmínkou usnášeníschopnosti krajské konference je přítomnost nejméně 1/3 členů krajské organizace.
 8. Krajský výbor:
  a. Krajský výbor se skládá nejméně z 3 členů.
  b. Krajský výbor se schází nejméně jednou za 3 měsíce.
  c. Krajský výbor řídí a koordinuje činnost krajské organizace.
  d. Krajský výbor podává předsednictvu spolku stanovisko k přijetí nových členů z příslušného kraje.
  e. Krajský výbor svolává krajskou konferenci dle ustanovení Čl. 5. odst. 7. písm. e).
  f. Krajský výbor schvaluje založení a zrušení oblastní organizace.
  g. Krajský výbor dohlíží na činnost oblastních organizací v kraji.
 9. Oblastní organizace a oblastní konference:
  a. Oblastní organizace je dobrovolným sdružením příslušných členů krajské organizace v rámci předem stanovené oblasti v rámci daného kraje. Minimální počet členů oblastní organizace je 5.
  b. O založení oblastní organizace rozhoduje krajský výbor na návrh nejméně 5 členů spolku, kteří hodlají vyvíjet činnost v oblastní organizaci. V návrhu o založení oblastní organizace je třeba uvést přesné vymezení oblasti, ve které bude oblastní organizace působit.
  c. Nejvyšším orgánem oblastní organizace je oblastní konference a schází se nejméně jednou za rok. Pokud tomu tak není, oblastní organizace zanikne. Členové evidováni v zaniklé oblastní organizaci jsou předsednictvem přeřazeni do jiné, nebo do jsou nadále pouze členi nadřazené krajské organizace.
  d. Oblastní konferenci svolává oblastní výbor, nebo 1/3 členů oblastní organizace svým podpisem, a to nejméně 20 dnů před termínem konání.
  e. Oblastní konference volí předsedu, jednoho nebo více místopředsedů a případné další členy oblastního výboru. Volba do tohoto orgánu je tajná.
  f. Podmínkou usnášeníschopnosti oblastní konference je přítomnost nejméně 1/3 členů oblastní organizace.
 10. Oblastní výbor:
  a. Oblastní výbor se skládá nejméně ze 3 členů.
  b. Oblastní výbor se schází nejméně jednou za 3 měsíce.
  c. Oblastní výbor řídí a koordinuje činnost oblastní organizace.
  d. Oblastní výbor schvaluje žádost o přijetí člena krajské organizace do oblastní organizace.
  e. Oblastní výbor svolává oblastní konferenci dle ustanovení Čl. 5. odst. 9. písm. d).
  f. Předseda oblastního výboru se účastní krajského výboru s hlasem poradním.
 11. Kterýkoli z výše zmíněných orgánů spolku má právo odvolat se proti rozhodnutí jiného orgánu spolku a požádat o jeho zrušení či potvrzení. V případě odvolání proti rozhodnutí orgánů oblastní a krajské organizace je toto odvolání předloženo k rozhodnutí celostátnímu výboru, který může přezkoumat kontrolní a revizní komise. V případě odvolání proti rozhodnutí kontrolní a revizní komise je toto odvolání předloženo celostátnímu sjezdu. Kontrolní a revizní komise může v případě odvolání k celostátnímu výboru rozhodnout o 1 pozastavení platnosti rozhodnutí do vyjádření celostátního výboru. Odvolání proti rozhodnutí celostátního výboru nemají odkladný účinek. 

Čl. 6 

Zásady hospodaření 

 1. Spolek může nabývat majetek, užívat jej a disponovat s ním. Veškeré škody vzniklé neautorizovaným nakládáním s majetkem jsou členové povinni spolku nahradit.
 2. Příjmy spolku tvoří zejména
  a. dary právnických a fyzických osob,
  b. dotace a granty,
  c. příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem spolku,
  d. členské příspěvky,
  e. výdělečná činnost spolku
 3. Za hospodaření a nakládání s majetkem spolku odpovídá předsednictvo spolku, které rovněž disponuje finančními prostředky spolku a je oprávněno vymáhat plnění závazků třetích osob vůči spolku všemi právními prostředky. Za kontrolu hospodaření s majetkem odpovídá předseda kontrolní a revizní komise.
 4. Statutární zástupci mohou samostatně rozhodovat o finančních záležitostech do výše 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), pokud to není omezeno jiným usnesením celostátního výboru či blíže upraveno ustanovením sbírky rozhodnutí.
 5. Spolek vynakládá své prostředky za účelem naplnění svých cílů a potřeb, zejména na své vybavení, zajištění prostorů pro setkávání svých členů, vzdělávání členů a pořádání akcí v souladu s činností spolku.
 6. Zásady tvorby rozpočtu jsou zaneseny ve sbírce rozhodnutí.
 7. Po skončení každého účetního roku předkládá předsednictvo spolku kontrolní a revizní komisi účetní závěrku a inventární zprávu. Případný přebytek v hospodaření spolku je uchován do dalšího účetního roku za účelem naplňování cílů spolku. 

Čl. 7 

Zánik spolku, majetkové vypořádání 

 1. Rozhodne-li celostátní sjezd o zániku spolku nebo sloučení s jiným spolkem v souladu s ustanovením Čl. 4. odst. 3. písm. g), anebo nastane-li zánik v důsledku pravomocného rozhodnutí státního orgánu o rozpuštění spolku, předsednictvo spolku ustanoví likvidační komisi. Likvidační komise je nejméně tříčlenná a ze svého středu si volí likvidátora. Ten postupuje v souladu s platným právem obdobně podle ustanovení o likvidaci právnických osob, přičemž činnost likvidátora směřuje k provedení všech úkonů nezbytných k likvidaci a majetkovému vypořádání. 

Čl. 8 

Závěrečná a přechodná ustanovení 

 1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením celostátním sjezdem.
 2. Schválením těchto stanov se ruší stanovy spolku schválené na Celostátním sjezdu konaném dne 25. 2. 2018 v Brně. 

Toto znění stanov schválil Sjezd spolku 5. 6. 2021 v Brně