V pondělí 15. dubna proběhla v aule Martina Středy přednáška na téma Církev a sociální otázky.

Přednášejícím byl Mgr. David Macek M.A., absolvent Lateránské university v Římě. Přednášky se zúčastnilo kolem padesáti mladých lidí, kteří se po skončení přednášky pustili do živé diskuze s přednášejícím.

Přednáška byla úvodem do tématu sociálního učení církve. Seznámili jsme se s obsahem většiny souvisejících papežských encyklik a další podpůrné literatury. Namátkou uvádím nejznámější papežské encykliky: Rerum novarum, Quadragesimo anno, Populorum progressio, Sollicitudo rei socialis, Centesimus annus, a samozřejmě Deus caritas est.

Důležitou součástí byl krátký exkurz do historie katolické církve a především osvětlení jejího vlivu na politické dění dané doby.

Důraz byl kladen na otázku: Poslání církve a křesťana, jako jednotlivce. Dozvěděli jsme se, že je přirozené, aby křesťané zastávali funkce v celé společnosti. Od dělníků, přes kněze, po důležité a vlivné podnikatele, či vládní činitele.

V závěru přednášky došlo i na zhodnocení vlivu sociálního učení církve na novodobé dějiny až do současnosti. Nebyly opomenuty diplomatické úspěchy jednotlivých papežů v průběhu minulého století.
Příslibem zůstává, že v tomto cyklu přednášek na téma sociálního učení církve budou Mladí lidovci, o.s. pokračovat.

Sociální učení církve navazuje na úvahy jednoho sociálního pořádku, tedy rozumného uspořádání společnosti.
Encyklika papeže Lva XIII Rerum novarum (O věcech nových) v roce 1891 reaguje na dílčí aspekty průmyslové revoluce a koncentrování obyvatelstva do měst. Řeší především sociální otázku nižší třídy obyvatelstva – dělníků. Dá se říci, že tímto okružním listem byl dán základ sociálnímu učení církve.
V případě zájmu doporučuji „jednodušší“ literaturu na toto téma pro uvedení do tématu. http://farnost.podolak.cz/down/socialni-uceni-cirkve.pdf

Jakub Hruška