Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 se v sakristii pražského kostela Nejsvětějšího Salvátora uskutečnila beseda, jejímž ústředním tématem byla problematika sociálního učení Církve. Pořadateli besedy byly ve spolupráci s Akademickou farností Praha Mladí lidovci a VKH Praha, což je symbolická spolupráce, neboť daná problematika spojuje Církev a akademickou sféru s občanskou společností a světem politiky.

Přibližně dvě desítky posluchačů vyslechly příspěvek hlavního hosta, jímž byl redaktor Karmelitánského nakladatelství a člen pracovní skupiny pro studium sociální nauky Církve při ČBK Mgr. Pavel Mareš. V něm byli seznámeni s hlavními principy sociálního učení Církve, kterými jsou společné dobro, univerzální určení statků, subsidiarita, solidarita a participace a jejich konkrétním uplatněním v jednotlivých oblastech, dle nichž je členěno Kompendium sociální nauky Církve. Zdůrazněna byla najmě skutečnost, že sociální nauka Církve není toliko intelektuálním cvičením jednotlivých papežů a jejich osobním názorem na otázky společenského života, nýbrž je pro věřícího katolíka závazným článkem učitelského úřadu Církve, jemuž by v souladu se svým svědomím měl v životě věnovat náležitou pozornost.

Po přednášce hlavního hosta následovala plodná diskuze účastníků, která obsáhla celou řadu aktuálních témat a jejich spojení s principy sociální nauky Církve. Diskutující se dotkli problematiky role tradiční rodiny a její pozice v současné společnosti, otázek spojených s rozvojem hospodářství a jeho sladění s mimoekonomickými potřebami člověka a společnosti, jakož i rozhodováním politických institucí a výkonem veřejné moci.

Beseda odhalila hlubší zájem účastníků o danou problematiku, což organizátory do budoucna zavazuje uspořádat další podobné akce s tématickým zacílením na dílčí otázky sociálního učení Církve a jejich uplatnění ve veřejném životě.

 

Mgr. Vladimír Hanáček

místopředseda ML