Měníme svět k lepšímu

 

Aktuality

Setkání s KASem

Děkujeme za skvělou spolupráci Dr. Werneru Böhlerovi z Nadace Konrada-Adenauera (Konrad-Adenauer-Stiftung), který se po více než čtyřleté práci v Praze loučí.

Jsme rádi, že jsme se mohli zároveň seznámit s novým nastupujícím ředitelem KAS s panem Matthiasem Barnerem a těšíme se na nové společné projekty.

Multimediální seminář Mladých Lidovců (10. 6. – 12. 6. 2016)

Druhý červnový víkend se v Brně uskutečnil multimediální seminář, který zorganizovali Mladí Lidovci Jihomoravského kraje pro členy spolku z celé země. Cílem multimediálního semináře bylo rozšířit si obzory v oblastech sociálních médií, komunikaci, a také...

Brno patřilo KDU-ČSL. Uskutečnil se další Den KDU-ČSL

Protože KDU-ČSL je strana lidí a především pro lidi, její členové se rádi setkávají. Z tohoto důvodu se vždy v období mezi sjezdy KDU-ČSL koná Den KDU-ČSL. V letošním roce se uskutečnil v sobotu 4. června v Brně. Na návštěvníky čekal bohatý program – koncert Pavel...

Budoucnost Evropy v rukou mladých

Ve dnech 17. – 20. dubna 2016 se v severoitalské Caddenabii uskutečnilo setkání zástupců mládežnických organizací ze čtyř visegrádských zemí, Německa a Chorvatska, pořádané německou Nadací Konrada Adenauera. Předmětem debaty na tomto semináři bylo téma evropské identity a jejího významu v kontextu současných výzev, především migrační krize, a dialogu mezi politickými stranami, včetně využití moderních komunikačních technologií.

Kdo jsme?

Mladí lidovci, z. s. byli založeni s úmyslem přijmout odpovědnost za konstruktivní utváření budoucnosti České republiky a Evropy. Uvědomujeme si kulturní a společenské bohatství vytvořeného během staletí trvajících křesťanských dějin Evropy, které nikde jinde ani později již nenašlo obdoby. Svou prací se chceme zasazovat o uchování tohoto duchovního dědictví a konáme tak v duchu křesťanských zásad. Mladí lidovci, z. s., úzce spolupracují s partnerskými občanskými sdruženími v České republice i se zahraničními organizacemi, nabízí tak solidní podporu nejen křesťanům, ale všem mladým lidem, zejména politicky angažovaným, kteří se chtějí aktivně zasazovat o lepší budoucnost České republiky a Evropy.

Co chceme?

Za své poslání považujeme vytváření prostředí stimulujícího osobnostní, profesní, sociální, politický a duchovní růst mladého člověka. Zvláštní zřetel klademe na růst společensko-politický, který chceme podporovat rozšiřováním vzdělání v otázkách křesťansko-konzervativní politiky, s důrazem ukotvení hodnot založených na evropské křesťanské morálce. Věříme, že jen tak je možné podporovat vzájemnou úctu, ohleduplnost a nezištnou službu v rámci aktivního působení ve veřejném životě.

Chceme iniciovat rozvoj zejména těch schopností a dovedností umožňujících hlubší pochopení politické morální odpovědnosti a zvýšovat informovanost o politickém a kulturním dění ve světě, obzvláště v České republice a v Evropské unii. Tím také pomáháme rozvíjet schopnost zaujímat a vyjadřovat stanoviska ke společenským otázkám.

Co pro to děláme?

V naplňování svých cílů spoléháme na vytváření společenství mladých lidí se zájmem o politické dění. Organizujeme a zprostředkováváme vzdělávací akce, přednášky, semináře, stáže a jiné aktivity potřebné k formaci osobnosti. V neposlední řadě pořádáme kulturní a společenské akce s cílem umožnit setkávání mladých lidí a popularizovat křesťasko-demokratické politické smýšlení.